Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Joy4horses, gevestigd te Harreveld, hierna te noemen “Joy4horses”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst(en) (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk, digitaal, via Whatsapp of mondeling worden afgesloten.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Joy4horses.

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Prijsopgaven en kosten
De kosten van de behandeling of levering van de dienst, inclusief de kosten van materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de klant.

Joy4horses berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van behandeling of dienst ingevolge de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Joy4horses staat vermeld. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.

Joy4horses kan niet aan haar prijsopgaves worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Joy4horses niet tot het verrichten van een gedeelte van de behandeling of levering van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joy4horses aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling of de levering van de dienst, aan Joy4horses worden verstrekt. Joy4horses stelt geen veterinaire diagnosis. Het paard/de pony dient niet te worden onthouden van veterinaire zorg.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Joy4horses ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Joy4horses is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joy4horses is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

 

Artikel 3 Behandeling en levering dienst of product
Voorafgaand aan de behandeling of levering van de dienst of het product wordt de klant schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, met een beschrijving van de door Joy4horses uit te voeren werkzaamheden voor de betreffende behandeling of dienst/product.

Joy4horses is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandeling of levering stop te zetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de behandeling of levering van de dienst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Joy4horses ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Joy4horses kan worden gevraagd dat zij de behandeling of levering van de dienst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Als Joy4horses tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, is Joy4horses gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

De producten blijven eigendom van Joy4horses totdat de klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Joy4horses zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

Als producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Joy4horses het recht van retentie. Het product wordt dan niet geleverd totdat de klant volledig en conform afspraak heeft betaald.


Artikel 4 Overmacht
Joy4horses is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Joy4horses geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Joy4horses haar verplichtingen niet kan nakomen.


Artikel 5 Betaling en incassokosten
Afspraken voor behandelingen of levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande behandeling of afspraak op werkdagen worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Joy4horses de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen.

Betaling van facturen voor geleverde diensten en/of producten moet binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door de klant gebeuren. De door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs ingeval de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Joy4horses is altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Als de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over facturen moeten binnen 3 dagen na factuurdatum bij Joy4horses schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Een product kan binnen 14 dagen na aankoop – na voorafgaand overleg met Joy4horses – worden geruild of geretourneerd, mits compleet, onbeschadigd en zonder gebruikssporen, dit ter beoordeling van Joy4horses. Uiterlijk binnen 7 dagen na aankoop moet de klant Joy4horses op de hoogte stellen van de wens tot ruiling of retournering, onder opgave van de reden daarvan. Joy4horses zal in dit geval aan de klant aangeven of het product geruild of geretourneerd kan worden, hetgeen ter uitsluitende beoordeling van Joy4horses is. De klant heeft geen recht op ruiling of retournering, tenzij sprake is van een defect product.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
Als Joy4horses aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van Joy4horses is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Joy4horses afgesloten beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Joy4horses onder deze verzekering.

Joy4horses is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Joy4horses is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Joy4horses is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Joy4horses.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Joy4horses partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

Joy4horses | Bianca Lodeweegs
KvK nummer 08186687

Copyright © Joy4Horses l Website & Fotografie: MOOI! media & more